JITA Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala 

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Jita Oy:n (”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Ostajan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen. 

2. Tarjouksen voimassaoloaika ja sopimuksen syntyminen 

Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on voimassaoloaika 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy, kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaan Tuotteen. 

3. Asiakirjat 

Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa, ja ne on vaadittaessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny. 

4. Toimitusaika 

Toimitusaika on 30 päivää siitä, kun Myyjä on vahvistanut Ostajan tilauksen ja Ostaja on toimittanut Myyjälle kaikki toimitukselle välttämättömät tiedot, elleivät Myyjä ja Ostaja sovi erikseen kirjallisesti pidemmästä toimitusajasta tai ellei kohdasta maksuehdot muuta johdu. 

5. Toimitusehdot ja eräkoosta riippuvat veloitukset 

Toimituksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja ja tapauskohtaisesti sovittuja toimitusehtoja. Mikäli toimitusehdoista ei ole tapauskohtaisesti sovittu, toimituksiin sovelletaan toimitusehtoa EXW Incoterms 2010. 

6. Ostajan myötävaikutusvelvollisuus 

Ostajan velvollisuutena on huolehtia tavarantoimituksen purkamisesta. 

Ostaja vastaa Tuotteen vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaa on sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi esteettä siellä liikkua, ja että Tuotteen vastaanottopaikka on asianmukaisessa kunnossa. Ostajan tulee huolehtia siitä, että kuorman purkamiseen tarvittavat nostolaitteet ovat paikalla kuorman saapuessa. 

7. Toimituksen viivästys 

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittamalla samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Jos uudesta toimitusajankohdasta on sovittu, mahdollisen alla mainitun viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta. 

Mikäli toimitus viivästyy oleellisesti yksinomaan Myyjästä johtuvasta syystä, on Ostajalla oikeus vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin yhteensä enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen verottomasta kauppahinnasta edellyttäen, että Ostaja on vaatinut korvausta kirjallisesti 14 päivän kuluessa alkuperäisestä toimitusajasta. 

Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa tai vaatia muuta korvausta tai hyvitystä viivästyksen johdosta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. 

8. Vastaanoton viivästys 

Jos toimitus viivästyy syystä, josta Ostaja vastaa, Myyjällä on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei osapuolten kesken ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta. 

9. Virheellinen Tuote 

Ostajan on huolellisesti tarkastettava Tuotteet heti vastaanottaessaan toimituksen ja merkittävä rahtikirjaan mahdolliset virheet toimituksen määrässä, kuljetusvauriot ja muut silmämääräisesti havaittavat virheet. 

Jos Tuotteessa on virhe, jota ei voitu silmämääräisesti havaita vastaanottohetkellä, Ostajan on ilmoitettava virheestä kirjallisesti Myyjälle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun Ostaja on ensimmäisen kerran havainnut virheen tai Ostajan olisi pitänyt se havaita, kuitenkin viimeistään 24 kuukauden kuluttua toimituksesta. Virheestä tehtävän ilmoituksen tulee sisältää tiedot virheen tai puutteen laadusta sekä arvio sen suuruusluokasta. 

Edellyttäen, että virheestä on ilmoitettu Myyjälle edellisen kappaleen mukaisesti, Myyjä voi harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää virheelliseksi toteamansa Tuotteen tai sen osan. Myyjän pyynnöstä Ostajan on toimitettava virheellinen Tuote tai näyte siitä Myyjälle tämän tarkastettavaksi. Korvatut ja hyvitetyt Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, ja ne on Myyjän pyynnöstä toimitettava Myyjälle vailla viivytystä. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote ei sovellu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen. Myyjä vastaa ainoastaan Ostajan Tuotteesta maksamaan kauppahintaan saakka vahingoista, joiden näytetään johtuvan Tuotteessa olevasta virheestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta. 

Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johtu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. 

Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa mistään välillisistä, epäsuorista tai epätavallisista vahingoista, kuten maansiirtokuluista, tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta tai muusta seurannaisvahingosta, tai mistään varallisuusvahingoista. Näillä myynti- ja toimitusehdoilla ei rajoiteta kuluttajille pakottavan kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia. 

10. Virheellisten Tuotteiden palauttaminen 

Virheellisen Tuotteen palautus voidaan hyväksyä ainoastaan, mikäli virheestä on ilmoitettu kirjallisesti Myyjälle yllä esitetyllä tavalla. Myyjälle on annettava mahdollisuus todentaa Tuotteen asennustapa ja -paikka ennen palautusta. Palautus tapahtuu Ostajan kustannuksella, ellei Myyjä ole kirjallisesti myöntänyt Tuotteessa olevaa virhettä. Myyjä ei vastaanota virheettömiä Tuotteita. 

11. Kauppahinta 

Tuotteiden hinnat määräytyvät Myyjän hinnaston mukaan, joka on voimassa tilauksen vahvistushetkellä. Ellei toisin ole mainittu, Myyjän kulloinkin ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita veroluonteisia maksuja eivätkä pakkauskuluja, jotka peritään Ostajalta erikseen. Tuotteiden yksikköhinnat lasketaan täysille pakkauksille (putkinippu, – kieppi tai yhdepakkaus). Myyjä pidättää oikeuden poikkeavan kokoisissa pakkauksissa myytävien Tuotteiden yksikköhintojen tarkistukseen. 

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tavaraan liittyviin kustannuksiin, taikka arvonlisävero, tuonti- tai vientimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää. Hintojen muutoksesta informoidaan Ostajaa ennen toimitusta. 

12. Maksuehdot 

Maksuaika on yleisesti 14 päivää laskutuspäivästä lukien, ellei erikseen ole muuta sovittu. Erikseen voidaan sopia kassaalennusten käytöstä. Maksun viivästyessä Ostaja on velvollinen maksamaan viivästymisajalta korkolain mukaisen viivästyskoron ja korvaamaan perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa, viivästyskorkoa tai sen osaa muita saatavia vastaan. 

Myyjällä on milloin tahansa oikeus erityistä syytä ilmoittamatta vaatia kauppahinnan maksua ennen toimitusta tai vakuus kauppahinnan maksamiselle. Mikäli Ostaja on laiminlyönyt kauppahinnan tai sen osan maksun tai ei ole antanut Myyjän vaatimaa vakuutta, Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu ja/tai Myyjän vaatima vakuus on annettu, jolloin toimitusaika alkaa juosta vasta maksusta tai vakuuden antamisesta lukien. 

Mikäli Myyjällä on syytä epäillä, että Ostaja on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys taikka on muutoin kykenemätön suorittamaan tästä sopimuksesta johtuvan velvoitteensa, Myyjällä on oikeus harkintansa mukaan pidättyä toimituksesta tai purkaa toimitussopimus ilman korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta. 

13. Kaupan purkaminen 

Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta, taikka jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, on Ostajalla oikeus purkaa kauppa. 

Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä ja mikäli viivästys on olennainen, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjä voi purkaa kaupan myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa. 

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla, kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. 

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan. Myyjällä on oikeus myös korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen. 

14. Tuotevastuu 

Myyjän vastuu Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassaolevan tuotevastuulainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus. 

15. Omistusoikeus 

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Siinä tapauksessa, että Myyjä on toimittanut Tuotteen ennen kauppahinnan maksua kokonaisuudessaan, on Ostajan varastoitava ja säilytettävä Tuotteet, niiden mahdolliset erityisominaisuudet huomioon ottaen, huolellisesti ja asianmukaisesti sekä varkaudelta ja vahingoittumiselta suojattuna. Lisäksi Ostajan on, Myyjän niin vaatiessa, merkittävä Tuotteet Myyjän omaisuudeksi ja pidettävä ne erillään muista Tuotteista. 

16. Ylivoimainen este 

Myyjän viivästyessä tai estyessä osin tai kokonaan täyttämästä sopimusvelvoitteitaan Myyjä vapautuu sopimusvelvollisuuksien täyttämisestä ja tästä muutoin mahdollisesti aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Myyjän vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella oleva syy, kuten myrsky, tulva tai muu luonnontapahtuma, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano, mellakat tai mielenosoitukset, lakko tai muu työtaistelutoimenpide, vienti- tai tuontikielto, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteiden rajoitukset, alihankkijoiden virheelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este tai häiriö, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi Tuotteiden valmistamisen tai toimittamisen. 

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan ja lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, Tuotteen vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.